آموزشگاه من
Application
نرم افزار انی دسک
Any Desk
نرم افزار درسان دسک
Dorsan Desk
نرم افزار ادوبی کانکت
Adobe connect
مرورگر
مرورگر
Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه