کاربری آموزشگاه ها

چه موسساتی می توانند از نرم افزار لنمیس استفاده کنند ؟!

 
 
 
با توجه به طراحی منعطف نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس و جامع و کامل بودن آن میتوان گفت با استفاده از این نرم افزار امکان مدیریت هر نوع موسسه ای وجود دارد.

تنوع آموزشگاه ها بر اساس

نوع کاربری

  •  نکته حائز اهمیت این است که با اعمال تغییرات در برخی از تعاریف پایه می توان نوع آموزشگاه را متناسب با نیاز خود تغییر داده و کلیه امور مالی و حسابداری، ثبت نام، حضور و غیاب، کلاس بندی، سیستم حقوق و دستمزد اساتید و پرسنل، انواع گزارشات مالی و آموزشی و ... را به راحتی انجام داد.
Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه