نسخه 4 نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس

نسخه 4 نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس با تغییرات اساسی نسبت به نسخه قبل از نظر ظاهری و همچنین بهبود عملکرد سیستم و تغییر بسیاری از قسمت نرم افزار منتشر شد.

در واقع می توان گفت نسخه 4 نرم افزار مجدد بازنویسی گردیده و تجربه 9 ساله شرکت و همچنین نقطه نظرات مشتریان در این نسخه لحاظ گردیده و میتوان گفت تمامی استانداردهای مربوطه در تولید نرم افزار نیز اعمال شده است.

1397/03/02
: 9 : 4
Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه