معرفی ابزارهای مورد استفاده در نرم افزار آموزشگاه

قبل از شروع به کار بهتر است ابزارهای نرم افزار را بشناسید.

ابزارهای لیست و جستجو :

در تمامی لیست های نرم افزار امکان فیلترینگ و جستجوی ترکیبی بر روی تمام ستون ها وجود دارد. در ادامه توضیحات به همراه تصاویر آورده شده است.