اطلاعات پایه کد کلاس نرم افزار مدیریت آموزشگاه

تعاریف پایه در کد کلاس در این قسمت تعریف میشود.

اتاق ها

تعریف اتاق ها بر اساس هر شعبه به صورت جداگانه انجام میشود و استفاده آن در زمان تعریف کد کلاس و همچنین ایجاد جلسات می باشد اگر از کلاسی استفاده نمی کنید آن را آرشیو کنید ، ضمنا به هیچ عنوان بیشتر از اتاق های واقعی موسسه اتاق تعریف نکنید به دلیل اینکه تداخل کلاس ها به درستی چک شود.

زمان ها

تعریف زمان ها به صورت کلی برای تمام شعب به بک شکل تعریف می شود و مانند اتاق ها در تعریف کدکلاس و جلسات استفاده می شود. معمولا زمان های استانداردی که موسسه در آن زمان کلاس برگزار می کند باید تعریف شود و حداالمکان از تعریف زمان های اضافه اجتناب کنید ، در صورتی که از زمانی استفاده نمی کنید آن را آرشیو کنید.   تا حد امکان ساعت ها را ویرایش نکنید به دلیل اینکه برای این ساعت ها کد کلاس و یا جلسه تعریف شده و با ویرایش کردن آنها در واقع زمان آنها هم اصلاح میشود و این خلاف واقع است در صورتی که از زمانی استفاده کرده باشید امکان حذف آن وجود ندارد. 

نوع کلاس

تعریف نوع کلاس برای شعب موسسه مشترک است، به صورت پیش فرض یک نوع کلاس عادی وجود دارد ولی شما میتوانید نوع کلاس خصوصی، گروهی و ... را هم با توجه به نوع کار خود تعریف کنید. این قسمت در تعریف کد کلاس و جلسات آن کاربرد دا.

رده سنی

در مرحله آخر می بایست رده سنی ها را تعریف کنید، کاربرد رده سنی برای کسانی که میخواهند فقط در یک رده سنی خاص ثبت نام کنند کاربرد دارد. به صورت پیش فرض هم یک رده سنی با عنوان همه وجود دارد که امکان حذف و ویرایش آن وجود ندارد.