تخفیفات نرم افزار مدیریت آموزشگاه

تخفیفات نقدی و درصدی ثبت نام و پیش ثبت نام موسسه در این قسمت تعریف میشوند و برای تمامی شعب مشترک می باشند. تخفیفات به دو صورت زمان دار و بدون محدودیت زمانی تعریف می شوند. در تعریف تخفیفات زمان دار می بایست یک کد تخفیف را هم مشخص کرد و این نوع تخفیف فقط برای زمان ثبت نام آنلاین هنرآموزان کاربرد دارد. برای ثبت نام هنرآموزان توسط پرسنل فقط تخفیفات " بدون محدودیت زمانی"  لیست می شوند و از بین آن ها میتوان تخفیف مورد نظر را انتخاب کرد.

تخفیفات " بدون محدودیت زمانی " را می توان به عنوان تخفیفات پایه به کاربران مختلف در زمان ثبت مشخصات فردی نسبت داد با این کار در زمان ثبت نام هر فرد به صورت خودکار تخفیف مرتبط با وی برای هر کد کلاس انتخاب می شود. فرآیند ثبت نام با این روش سریع تر انجام می شود و نیازی هم به انتخاب دستی تخفیف از طرف پرسنل نیست.

با تعریف هر تخفیف یک حساب تفصیل در سر فصل مربوط به هزینه ها ایجاد می گردد و مدیر می تواند به راحتی گردش مالی هر تخفیف را مشاهده کند (یعنی اینکه تخفیف به چه کسانی تو به چه میزانی تعلق گرفته است )

نکته : تغییر تخفیف هایی که زمان دار بوده اند و از آنها استفاده شده به غیر زمان دار و بالعکس امکان پذیر نیست.

نکته مهم : اگر از تخفیفی استفاده شود امکان حذف آن وجود ندارد و همچنین سعی کنید حدالامکان تخفیف هایی را  که استفاده شده ویرایش نکنید و اگر تخفیفی دیگر کاربرد نداشت آن را حذف و یا  آرشیو کرده و تخفیف جدید ایجاد کنید.