دریافت وجه در نرم افزار آموزشگاه

در صورتی که دریافت وجه از بابت درآمد و یا سایر حساب ها باشد می بایست از این قسمت اقدام به ثبت آن نمود. برای ثبت مبلغ نقدی و حواله ابتدا می بایست در بخش تعاریف پایه ، حداقل یک صندوق و یک بانک برای هر شعبه اضافه کرد ،

برای ثبت دریافت وجه از شخص می بایست از فرم اشخاص و از آیکونی که مقابل هر شخص وجود دارد اقدام به ثبت سند دریافت (دریافت وجه) کنید.

برای ویرایش و یا حذف هر سند دریافت می توان از بخش عملیات دریافت ، لیست عملیات دریافت اقدام نمایید ، در نظر داشته باشید ویرایش و یا حذف اسنادی که مربوط به سال مالی گذشته می باشند امکان پذیر نمی باشد.