برنامه روزانه در نرم افزار مدیریت آموزشگاه

بهترین روش برای حضور و غیاب اساتید و دانش آموزان استفاده از برنامه روزانه است ، ابتدا تاریخ روز مورد نظر را وارد کرده و بر روی دکمه نمایش کلیک می کنید.

سپس لیست تمام جلسات در آن تاریخ نمایش داده می شوند و با کلیک بر روی هر کدام دانش آموزان آن جلسه نمایش داده میشوند.

در صورتی که پرسنل حضور و غیاب را انجام دهند میتوانند تاخیر و یا غیبت مدرس را هم مشخص کنند.

امکان حضور و غیاب دانش آموزان توسط پرسنل و اساتید امکان پذیر است و فقط کافی است فرا غایب را مشخص کنند و یا تاخیر فرد مربوطه را مشخص کنند.

نکته مهم : پس از هر بار ثبت حضور و غیاب در صورتی که مدیر در بخش تنظیمات -> تنظیمات پیامک مشخص کرده باشد که پس از حضور و غیاب برای افراد و والدین آنها پیامک ارسال شود اینکار بلافاصله انجام می شود.