جدول حسابهای کل معین و تفصیل در نرم افزار آموزشگاه


جدول حساب ها (کل و معین)

 

در نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس چهار سطح حساب وجود دارد: گروه حساب ، حساب کل ، حساب معین و حساب تفصیل.

جدول حساب های کل و معین در تمامی شعب مشترک می باشد.

در این قسمت ابتدا یک لیست گروه حساب وجود دارد که بصورت پیش فرض تعریف شده است.

Help photo

بر اساس هر گروه حسابی که وجود دارد  حسابهای کل، معین و تفصیل تعریف شده اند.

چنانچه بر روی هر کدام از گروه های حساب کلیک کنید، گروه های کل آن و با کلیک بر روی هر حساب کل می توانید حساب های معین آن را مشاهده کنید؛ همچنین در هر کدام از حساب های معین با کلیک بر روی دکمه  می توان حساب تفصیلی آن را مشاهده کرد.

 

Help photo

 

در قسمت گروه حساب با استفاده از دکمه  می توان حساب جدید ایجاد کرد.

توجه داشته باشید نیازی به تعریف کد نیست (مگر در موارد خاص) و سیستم بصورت خودکار کد حساب را تخصیص می دهد.

 

Help photo

 

  1. در این قسمت می توان انتخاب کرد که حساب در سطح کل باشد یا معین.
  2. اگر سطح کل را انتخاب کنید باید گروه حساب و در صورتیکه سطح معین را انتخاب کنید باید علاوه بر گروه حساب، حساب کل را نیز تعیین کنید.
  3.  در ادامه نیز عنوان حساب، ماهیت و نوع حساب را مشخص کنید.

و در نهایت بر روی دکمه کلیک کنید.

 

برخی از حساب های عنوان شده در نرم افزار لنمیس که جهت شروع به کار تعریف شده اند، بصورت سیستمی (خودکار) ایجاد شده و امکان حذف و ویرایش آنها وجود ندارد.

در زمان تعریف برخی موجودیت ها و یا تعاریف سیستم، بصورت خودکار حساب تفصیل  آنها ایجاد می شود، مانند تعریف اشخاص، بانک و صندوق، تخفیفات، سطح یا درس و ... ، به همین خاطر امکان ویرایش و حذف آن از قسمت حسابهای تفصیل وجود ندارد.

بعنوان مثال: همان گونه که در شکل زیر قابل مشاهده است، اگر بانک در سیستم تعریف شود بصورت خودکار در بخش "حساب کل = دارایی های جاری > حساب معین = بانک ها > تفصیل های بانک = عنوان بانک ثبت شده" قرار می گیرد.

Help photo

 

نکات تکمیلی
  • آشنایی با حسابهای تعریف شده و نحوه بکارگیری آنها در نرم افزار نیازمند دانش حسابداری اولیه است و افرادی که میخواهند با این بخش بیشتر آشنا شوند بهتر است حداقل دوره های مقدماتی حسابداری را طی کنند.