مدیریت شعب نرم افزار مدیریت آموزشگاه

در بخش مدیریت شعب سامانه لنمیس میتوانید هر تعداد شعبه را به آموزشگاه اضافه کنید. نکته مهمی که وجود دارد این است که با اضافه کردن هر شعبه ، نیازی به تعریف کردن مجدد اطلاعات پایه نیست. در واقع اطلاعات پایه برای آموزشگاه تعریف شده و تمامی شعب بصورت یکسان از این اطلاعات استفاده میکنند.

افراد میتوانند به صورت همزمان در هر شعبه ای با هر نقشی (پرسنل، مدرس، دانش آموز) فعالیت کنند.

عملیات مالی و آموزشگاهی در هر شعبه بصورت مستقل انجام میشود و مدیر میتواند گزارشات مالی را به تفکیک شعبه و بصورت کلی مشاهده کند.