سایر اشخاص در نرم افزار آنلاین آموزشگاه


سایر اشخاص

 

سایر اشخاص را می توانید در این قسمت ثبت کنید. سایر اشخاص مانند :

  1. انتشارات و فروشگاه هایی که محصولات آموزشی خود را خریداری می کنید .
  2. مالک ساختمان آموزشگاه .
  3. معرف ها (اشخاصی که آموزشگاه شما را به فراگیران معرفی می کنند).
  4. و...

 سایر اشخاص می تواند صرفا شخص حقیقی نباشد .انتشاراتی ها و یا ارگان هایی که با شما قرارداد دارند ، نیز باید از همین قسمت ثبت شود. برای ثبت اطلاعات موارد این چنینی ملیت را بر روی اتباع خارجی قرار داده و بر روی کلیک کنید.

Help photo