مدیریت اعلانات نرم افزار مدیریت آموزرشگاه

اعلانات

 

 از این بخش می توانید برای اطلاع رسانی های آموزشگاه خود، اعلان تعریف کنید که در پنل کاربر نمایش داده شود؛ به صورت همزمان میتوان چندین اعلان مختلف را در سامانه منتشر کرد.

نحوه نمایش اعلان در پنل اشخاص

Help photo

تعریف اعلان

 با کلیک بر روی دکمه  می توان اعلان جدید ایجاد کرد، برای این منظور بایستی اطلاعات لازم را مطابق تصویر زیر ثبت نمائید.

Help photo

  گروه مخاطب: مخاطبین اعلان؛ تمام اشخاص با هر نقشی می توانند باشند.

Help photo

  رنگ پیام: بر اساس اهمیت موضوع می توانید رنگ را انتخاب کنید.

Help photo

  دپارتمان / مقطع / سطح مخاطب: اگر اطلاع رسانی و اعلان برای گروه مخاطب فراگیران باشد، می توانید دپارتمان و مقطع و سطح مخاطبین را نیز مشخص کنید.