ماژول درخواست مشاوره

ماژول درخواست مشاوره

 

در این قسمت به معرفی ماژول درخواست مشاوره می پردازیم.

Help photo

مشابه سایر ماژول ها، برای این ماژول نیز یک گروه پیش فرض در نظر گرفته شده که یا می توانید در همین گروه، درخواست های خود را مشاهده کنید و یا با استفاده از دکمه  گروه های متفاوتی ایجاد کنید.

 
 
 زمانیکه بر روی سایت، شخصی موارد زیر را تکمیل و ثبت کند درخواست به پنل مدیر بخش وب سایت ارسال می شود.
نوع را می توانند حضوری و یا آنلاین همچنین شعبه / دپارتمان، همان شعبه / دپارتمانی که قصد ارسال درخواست به آن را دارند انتخاب کنند.
 
Help photo
 
Help photo
 

با استفاده از دکمه می توانید فرم مشاوره را به طور کامل مشاهده کنید.

 
Help photo
 
شما می توانید شرح  و وضعیت را تکمیل کنید. که وضعیت شامل 5 مورد زیر می باشد.
 
Help photo