سند افتتاحیه نرم افزار آموزشگاه

یکی از قسمت های مهم در بخش حسابداری سند افتتاحیه و یا اول دوره می باشد ، در این سند می توان کلیه مقدارهای اولیه حسابهای ترازنامه را مشخص کرد. معمولا ورود اطلاعات در این بخش در زمان ابتدای ورود اطلاعات نرم افزار انجام می شود.

در زمان بستن سال مالی تمامی مانده حساب های ترازنامه ای به از طریق سند افتتاحیه به سال منتقل شده و امکان ویرایش آنها از طریق سند افتتاحیه وجود دارد.