پارامترهای حقوق نرم افزار آموزشگاه

در این بخش می بایست پارامترهای حقوق اساتید و پرسنل را تعریف کنید، با توجه به سربرگ مورد نظر اقدام به تعریف هر پارامتر کرده و عنوان هر یک ، مبلغ پایه و نوع مزایا یا کسورات آن را مشخص میکنید.

توجه کنید این تعاریف به صورت کلی در نظر گرفته میشود و برای هر یک در سرفصل حقوق ، یک حساب تفصیل ایجاد میشود، پس از تعریف در این قسمت می بایست در بخش پنل اساتید و پرسنل موارد را هر شخص انتساب دهید و حتی مبلغ را برای هر نفر تغییر دهید.

مشابه سایر قسمت ها بعد از اینکه از پارامترهای تعریف شده در صورتحساب حقوق استفاده شد اقدام به ویرایش آن نکنید و ترجیحا مورد جدید تعریف کنید و یا اینکه مورد را از فیش حقوقی فرد حذف کرده و بعد آن را ویرایش کنید.

ویرایش هر بخشی باید همان ابتدای تعاریف و با دقت انجام شود تا کاربر و یا مدیر را دچار اشتباه و مشکل نکند.