پرداخت وحه در نرم افزار مدیریت آموزشگاه

در صورتی که پرداخت وجه از بابت هزینه و یا سایر حساب ها بود می بایست از این قسمت اقدام به ثبت آن نمود. برای ثبت مبلغ نقدی و حواله ابتدا می بایست در بخش تعاریف پایه ، حداقل یک صندوق و یک بانک برای هر شعبه اضافه کرد ،

برای ثبت پرداخت وجه به شخص می بایست از فرم اشخاص و از آیکونی که مقابل هر شخص وجود دارد اقدام به ثبت سند پرداخت (پرداخت وجه) کنید.

در این فرم میتوان علاوه بر صدور چک نسبت به خرج چک های دریافتی که در سند دریافت ثبت شده اقدام کرد.

برای ویرایش و یا حذف هر سند دریافت می توان از بخش عملیات دریافت ، لیست عملیات پرداخت اقدام نمایید ، در نظر داشته باشید ویرایش و یا حذف اسنادی که مربوط به سال مالی گذشته می باشند امکان پذیر نمی باشد.