مدیریت ترم نرم افزار مدیریت آموزشگاه

یکی از دسته بندی های مهم در آموزشگاه برای کلاس بندی، ثبت نام، ثبت اسناد مالی و ... تعریف ترم می باشد. معمولا بازه زمانی هر ترم بر اساس شروع هر دوره یا کد کلاس تعیین میشود. برخی موسسات در هر ماه کلاس جدیدی برگزار می کند بنابراین می بایست به صورت ماهیانه ترم تعریف کند (فروردین 98)، یا برخی موسسات خصوصا آموزشگاه های زبان در هر فصل کلاس برگزار می کنند یا در یک فصل مانند تابستان دو دوره برگزار میکنند و می بایست بصورت فصلی ترم را تعریف کنند (پاییز 98 یا تابستان 2 98).

نکته مهمی که وجود دارد این است که زمانی باید ترمی را ایجاد کنیم که میخواهیم دانش آموزان را در کد کلاس جدید ثبت نام کنیم، این امکان وجود دارد که طول بازه اتمام کدهای کلاس ما با هم یکسان نباشد و هر کدام در یک تاریخ به پایان برسند، بنابراین می بایست زمان شروع کد کلاس را در نظر بگیریم و بر اساس آن ترم را ایجاد کنیم.

در تمام گزارشات ترم افزار امکان فیلتر بر اساس ترم هم وجود دارد، پس از مدتی تعداد ترم های ایجاد شده در موسسات زیاد شده و برای راحتی کار میتوان ترم های گذشته را آرشیو کرد تا در نتیجه فیلترینگ نیازی به نمایش تمام ترم ها نباشد.

در تعریف ترم می بایست سال را به صورت حداکثر 4 رقم وارد کنید و برای نام هم حداکثر 50 کاراکتر، تعیین تاریخ شروع ترم هم الزامی است و شروع ترم به این معنی است که تمامی کدهای کلاسی که در این ترم تعریف میشوند می بایست از تاریخ شروع ترم به بعد باشند و نمی توانند جلسه یا کلاسی را قبل از تاریخ شروع ترم ایجاد کرد.

تعریف ترم جزو اطلاعات پایه است و برای تمامی شعب مشترک است.