فاکتور فروش و برگشت از فروش در نرم افزار آموزشگاه

فاکتور فروش

 

در صورتی که بخواهید محصولی را به شخصی بفروشید می بایست فاکتور فروش ثبت کنید ، برای ثبت فاکتور فروش می توانید از دو مسیر زیر اقدام کنید :

1. منوی عملیات > اشخاص > ستون عملیات > آیکن
2. منوی عملیات > اشخاص > ستون عملیات > لیست ثبت نام > فاکتور فروش

نکته

  • شماره فاکتور به صورت پیش فرض توسط سیستم مشخص می شود و تاریخ فاکتور نیز تاریخ روز در نظر گرفته می شود و کاربر می تواند با توجه به سطح دسترسی ، تاریخ فاکتور را تغییر دهد.

برای انتخاب هر کالا می بایست ابتدا گروه محصول را انتخاب و سپس خود محصول را انتخاب کنید، در نهایت نیز تعداد و قیمت را مشخص نمائید.

در این بخش بصورت پیش فرض قیمتی که برای فروش تعیین شده است نمایش داده می شود و البته کابر می تواند آن را تغییر دهد (در صورتی که در بخش عدم سطح دسترسی هر کاربر مجوز تغییر قیمت به او داده شده باشد امکان تغییر قیمت کالا وجود دارد).

بعد از تعیین قیمت، تخفیف تعلق گرفته به هر کالا را مشخص کرده و در مرحله آخر اگر مالیات به کالا تعلق می گیرد ثبت کنید.
فاکتور دریافت وجه را نیز از همین قسمت ثبت کنید چرا که به صورت خودکار این سند دریافت وجه به فاکتور فروش مربوطه متصل شده و وضعیت تسویه آن نیز مشخص می شود.
برای اضافه کردن هر قلم کالا می بایست بر روی دکمه  در بالای فرم کلیک کنید.

Help photo

 در صورتی که محصولات انتخابی شما، مرتبط به یک سطح یا درس خاص می باشند؛ جهت تسریع در انتخاب محصول مورد نظر، ابتدا سطح مربوطه را انتخاب کرده و بر روی دکمه  کلیک کنید، به این صورت محصولات مرتبط با سطح به صورت خودکار انتخاب می شوند.
 می توان در زمان ثبت فاکتور فروش، قیمت را ویرایش کرد. ویرایش قیمت صرفا در همان فاکتور است اما اگر این این بخش را فعال کنیم قیمت پایه (قیمت فروش ) در "منوی اطلاعات پایه > محصولات " نیز ویرایش می شود.

Help photo

برای ثبت هر کالا در فاکتور می بایست تعداد موجودی کالا را مد نظر قرار داد و در صورت عدم موجودی امکان ثبت آن کالا در فاکتور وجود ندارد و با خطا مواجه خواهید شد.

اگر در حال حاضر موجودی محصول شما صفر است و می خواهید فاکتور فروش ابتدا ثبت شود و بعد موجودی را افزایش دهید می توانید از قسمت " منوی عملیات موسسه > تنظیمات آموزشگاه > سایر تنظیمات > امکان منفی شدن موجودی محصولات آموزشگاه در سیستم وجود داشته باشد؟ " را فعال کنید تا امکان ثبت موجودی منفی را نیز داشته باشید.

 با ثبت هر فاکتور فروش به همان اندازه از موجودی کالا در انبار حذف می گردد.

نکته

  • برای تغییر و یا حذف فاکتور باید از " منوی گزارشات مالی >لیست فاکتورهای فروش " اقدام کنید ، توجه داشته باشید در صورتی که فاکتور مربوط به سال مالی گذشته باشد امکان ویرایش یا حذف آن وجود ندارد.

فاکتور برگشت از فروش

 

 برای ثبت فاکتور های مرجوعی می توانید از "منوی عملیات موسسه > اشخاص > ستون عملیات > دکمه سایر عملیات > فاکتور برگشت از فروش " اقدام کنید.

زمانی که محصولی برگشت داده می شود، از لحاظ حسابداری بهتر است برای آن فاکتور برگشت از فروش ثبت شود، در واقع با ثبت چنین فاکتوری به تعداد موجودی کالاهایی که در فاکتور است اضافه می شود.

قوانین مربوط به ثبت فاکتور برگشت از فروش مشابه فاکتور فروش است.

فاکتور خرید  

 

این قسمت فقط از ستون عملیاتِ "سایر اشخاص" در دسترس می باشد.

در صورتی که بخواهید محصولی را خریداری کنید می بایست فاکتور خرید ثبت کنید ، برای ثبت فاکتور خرید می توانید ازمسیر " منوی عملیات > اشخاص > سایر اشخاص > ستون عملیات > آیکن " اقدام کنید .

نکته

  • شماره فاکتور به صورت پیش فرض توسط سیستم مشخص می شود و تاریخ فاکتور نیز تاریخ روز در نظر گرفته می شود و کاربر می تواند با توجه به سطح دسترسی ، تاریخ فاکتور را تغییر دهد.
 

  برای انتخاب هر کالا می بایست ابتدا گروه محصول را انتخاب و سپس خود محصول را انتخاب کنید، در نهایت نیز تعداد و قیمت را مشخص نمائید.

 در این بخش بصورت پیش فرض قیمتی که برای خرید تعیین شده است نمایش داده می شود و البته کابر می تواند آن را تغییر دهد (در صورتی که در بخش عدم سطح دسترسی هر کاربر مجوز تغییر قیمت به او داده شده باشد امکان تغییر قیمت کالا وجود دارد).

 بعد از تعیین قیمت، تخفیف تعلق گرفته به هر کالا را مشخص کرده و در مرحله آخر اگر درصدی مالیات به کالا تعلق گرفته بود ثبت کنید.

  فاکتور پرداخت وجه را نیز از همین قسمت ثبت کنید چرا که به صورت خودکار این سند پرداخت وجه به فاکتور خرید مربوطه متصل شده و وضعیت تسویه آن نیز مشخص می شود.

برای اضافه کردن هر قلم کالا می بایست بر روی دکمه در بالای فرم کلیک کنید.

Help photo

 در صورتی که محصولات انتخابی شما، مرتبط به یک سطح یا درس خاص هستند؛  جهت تسریع در انتخاب محصول مورد نظر ، ابتدا سطح مربوطه را انتخاب کرده و بر روی دکمه  کلیک نمائید، به این صورت محصولات مرتبط با سطح به صورت خودکار انتخاب می شوند.
 می توان در زمان ثبت فاکتور خرید قیمت خرید را ویرایش کرد. ویرایش قیمت صرفا در همان فاکتور است اما اگر این این بخش را فعال کنیم قیمت پایه (قیمت خرید ) در "منوی اطلاعات پایه > محصولات " نیز ویرایش می شود.

نکته

  • برای تغییر و یا حذف فاکتور باید از " منوی گزارشات مالی >لیست فاکتورهای خرید " اقدام کنید ، توجه داشته باشید در صورتی که فاکتور مربوط به سال مالی گذشته باشد امکان ویرایش یا حذف آن وجود ندارد.
  • هر فاکتور خرید باعث افزایش موجودی کالاهایی که در آن فاکتور ثبت شده اند می شود، راه دیگری که برای افزایش موجودی وجود دارد ثبت موجودی هر کالا بصورت اول دوره در سند افتتاحیه می باشد.

فاکتور برگشت از خرید  

 

این قسمت فقط از ستون عملیاتِ "سایر اشخاص" در دسترس می باشد.

 برای ثبت فاکتور های مرجوعی می توانید از "منوی عملیات موسسه > اشخاص > سایر اشخاص > ستون عملیات > دکمه سایر عملیات > فاکتور برگشت از خرید " اقدام کنید.

زمانی که محصولی برگشت داده می شود، از لحاظ حسابداری بهتر است برای آن فاکتور برگشت از خرید ثبت شود، در واقع با ثبت چنین فاکتوری از تعداد موجودی کالاهایی که در فاکتور است کاسته می شود.

قوانین مربوط به ثبت فاکتور برگشت از خرید، مشابه فاکتور خرید است.

 

راهنمای ویدیوئی فاکتور فروش

راهنمای ویدیوئی فاکتور برگشت از فروش