بخش مستندات و توضیحات در نرم افزار آموزشگاه

در این بخش می توانید برای هر شخص مستندات و یا توضیحاتی را ثبت کنید، برای اینکار ابتدا باید نوع مستندات و یا توضیحات را مشخص کنید و پس از آن اقدام به ثبت آن نمایید

به عنوان مثال نیاز است در مورد شخص اطلاعاتی خاص ذخیره شود و یا مورد انظباتی خاصی داشته است ، برای اینکار می توانید توضیحات مورد نظر را وارد و ثبت کنید.

برای مستندات نیز مانند توضیحات عمل میکنید، به عنوان مثال میخواهید اسکن مدارک دبیران را نگهداری کنید و یا اسکن مدارک دیگر و یا هر فایل یا مستند دیگر را میخواهید نگهداری کنید ، با این روش به راحتی میتوانید یک آرشیو از مستندات خود تهیه و نگهداری کنید.