بخش مستندات و توضیحات در نرم افزار آموزشگاه

توضیحات / مستندات

 
 در این بخش (ستون عملیات > دکمه  ) می توانید برای هر شخص مستندات و یا توضیحاتی را ثبت کنید، برای اینکار ابتدا می بایست نوع مستندات/توضیحات خود را ایجاد کنید.
بدین ترتیب که با کلیک بر روی دکمه  و سپس دکمه  میتوانید نوع توضیحات/مستندات را ایجاد کنید.

Help photo
 
پس از آن جهت ایجاد توضیح/مستند کافیست بر روی دکمه کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید.
 
 جهت بارگزاری تصاویر مربوطه بایستی از قسمت پیوست و دکمه اقدام نمائید.
 
Help photo
 
 به عنوان مثال فرض کنیم نیاز است در مورد شخص، اطلاعات خاصی ذخیره شود؛ برای اینکار می توانید توضیحات مورد نظر را وارد و ثبت کنید.
 برای مستندات نیز مانند توضیحات عمل می کنید، به عنوان مثال می خواهید اسکن مدارک اساتید و یا اسکن مدارک دیگر اشخاص و یا هر فایل یا مستند دیگری را نگهداری کنید که با این روش به راحتی می توانید یک آرشیو از مستندات خود تهیه و نگهداری کنید.