وضعیت نمرات نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس

در این گزارش می توانید وضعیت نمرات پایانی اشخاص را به تفکیک دپارتمان و ترم و همچنین بر اساس وضعیت نمره قبولی ، مردودی ، مشروطی و نامشخص مشاهده کنید.