مشاهد وضعیت غایبین

در گزارش می توان وضعیت غایبین یک شعبه را بر اساس تعداد غیبت و همچنین بر اساس ترم و یا یک بازه زمانی مشخص کرد.