عملکرد کاربران نرم افزار آموزشگاه

یکی از گزارشات مهمی که برای مدیران وجود دارد عملکرد کاربران است ، از طریق این گزارش می توان عملکرد یک کاربر را در یک مورد خاص و در یک بازه زمانی مشخص بررسی کرد.