لیست حقوق اساتید در نرم افزار آموزشگاه

در این بخش میتوانید لیست تمام صورتحساب های حقوق صادر شده برای هر استاد را مشاهده کنید.

از طریق این لیست می توانید هر صورتحساب را (در صورتی که مربوط به سال مالی جاری باشند) ویرایش و یا حذف کنید ، علاوه بر این می توانید برای صورتحساب صادر شده پرداخت وجه انجام دهید و یا اگر پرداخت وجهی قبلا انجام شده و مربوط به صورتحساب بوده از طریق اتصال وجه به صورتحساب مربوط متصل کنید.

مشاهده لیست پرداختی های هر صورتحساب و امکان چاپ صورتحساب از دیگر امکانات مربوط به لیست صورتحساب حقوق اساتید می باشد.