لیست حقوق اساتید در نرم افزار آموزشگاه

لیست حقوق اساتید

 بعد از اینکه ثبت محاسبه حقوق انجام شد، یک صورتحساب برای حقوق استاد ایجاد می شود که شما می توانید از طریق دکمه وارد لیست حقوق استاد شده و صورتحساب صادر شده را مشاهده کنید.

 

Help photo

 

 در این قسمت جلساتی که تسویه شده را مشاهده می کنید.

 این آیتم بیانگر وضعیت صورتحساب است که آیا تسویه شده است یا نه.

همچنین از طریق دکمه پرداختی هایی که در این صورتحساب انجام شده قابل مشاهده می باشد.
اگر شما حقوق استاد را محاسبه کرده و در چند مرحله قصد پرداخت آن را داشته باشید هر دفعه وارد لیست اساتید شده و صورتحساب را پیدا و بر روی دکمه کلیک کرده و مطابق تصویر زیر روش پرداخت را انتخاب و مبلغ مورد نظر را وارد کرده و ثبت می کنید.
 

Help photo

 

اگر از روش فوق پرداخت انجام شود، سند پرداختی به همین صورتحساب متصل می گردد ولی اگر بصورت متفرقه سند را پرداخت کرده اید بایستی از طریق دکمه، سند پرداختی را به صورتحساب مربوطه متصل کنید.

 دقت داشته باشید که با هر اتصال وجه و یا هر سند پرداخت وضعیت تسویه نشده فرد چک شده و جمع کل آن مجدد محاسبه می شود و هر زمان با پرداختی موسسه برابر و مانده صفر شد، وضعیت به تسویه شده تغییر پیدا می کند.

 

Help photo