لیست فاکتور فروش و برگشت از فروش در نرم افزار آموزشگاه


لیست فاکتورهای فروش - لیست فاکتورهای برگشت از فروش شخص

 

در این قسمت لیست تمام فاکتورهای فروش و برگشت از فروش را می توانید مشاهده کنید.

برای لیست فاکتورهای فروش در هر ردیف عملیاتی از قبیل : پرداخت و دریافت وجه ، ویرایش فاکتور ، حذف فاکتور  ، اتصال به دریافت وجه ، لیست دریافتی های فاکتور و چاپ فاکتور قابل انجام است.

1. لیست فاکتور های فروش

Help photo

2. لیست فاکتور های برگشت فروش

Help photo

لیست فاکتورهای خرید - لیست فاکتورهای برگشت از خرید

 

در این قسمت لیست تمام فاکتورهای خرید و برگشت از خرید را می توانید مشاهده کنید.

برای لیست فاکتورهای خریددر هر ردیف عملیاتی از قبیل : پرداخت و دریافت وجه ، ویرایش فاکتور ، حذف فاکتور  ، اتصال به دریافت وجه ، لیست دریافتی های فاکتور و چاپ فاکتور قابل انجام است.

1. لیست فاکتور های خرید

Help photo

2. لیست فاکتور های برگشت از خرید

Help photo