لیست فاکتور فروش و برگشت از فروش در نرم افزار آموزشگاه

در این قسمت لیست تمام فاکتورهای فروش و برگشت از فروش را می توانید مشاهده کنید.

برای لیست فاکتورهای فروش در هر ردیف امکاناتی از قبیل ، ویرایش فاکتور ، حذف فاکتور ، دریافت وجه ، اتصال به دریافت وجه ، لیست دریافتی های فاکتور، چاپ فاکتور و وضعیت تحویل قابل انجام است.

وضعیت تحویل برای فاکتورهایی است که بصورت آنلاین صادر شده و پس از تحویل کالا به صورت حضوری به شخص باید مشخص شود

برای لیست فاکتورهای برگشت از فروش در هر ردیف امکاناتی از قبیل ، ویرایش فاکتور ، حذف فاکتور ، پرداخت وجه ، اتصال به پرداخت وجه ، لیست پرداختی های فاکتور و چاپ فاکتور قابل انجام است.