حساب های تفصیل در نرم افزار مدیریت آموزشگاه


حساب های تفصیلی

 

در این قسمت میتوانید لیست تمام حساب های تفصیل را مشاهده کنید.

جدول حساب های تفصیلی در تمامی شعب  مشترک می باشد.

در سیستم مالی لنمیس اکثر حسابهای معین و تفصیل مورد نیاز بصورت خودکار در سامانه تعریف میشود.

بعنوان مثال: زمانی که شما دپارتمان/مقطع/سطح ایجاد می کنید با ایجاد هر کدام، یک تفصیل برای این سطح در قسمت درآمدها ایجاد میگردد و به این معناست که این تفصیل ایجادشده با سطحی که تعریف کردید مرتبط شده است.

مواردی نیز در سیستم هستند که هیچ حساب تفصیلی برای آنها وجود ندارد و مستقیما با معین متصل شده اند که می توانید لیستی از این موارد را در قسمت حساب های تفصیلی ( حساب های مرتبط (معین) ) مشاهده کنید.

برای مواردی مثل ثبت ریزهزینه ها، درآمدها و مواردی که می خواهید اسناد آن را در سامانه ثبت کنید و حساب تفصیلی مربوطه در سیستم وجود ندارد می توانید با استفاده از دکمه  حساب تفصیل را ایجاد کنید.

 

Help photo

 

ابتدا معین حساب را مشخص و سپس عنوان حساب را تعیین کنید.

بعنوان مثال: حساب معین را "سایر هزینه های عمومی" و عنوان حساب را "هزینه اجاره" تعیین می کنید. حتی می توان هزینه مورد نظر را به چند معین متصل کرد.

 

نکات تکمیلی :
  • اگر قصد ایجاد حساب تفصیلی دارید که حساب معین آن، در لیست معین های شما قرار ندارد باید ابتدائا حساب معین مربوطه را در سیستم تعریف و در آن قسمت انتخاب کنید.
  • دقت داشته باشید تفصیل حساب های سیستمی را نمیتوان حذف و یا ویرایش کرد.

راهنمای ویدیوئی حساب های تفصیلی