حساب های تفصیل در نرم افزار مدیریت آموزشگاه

در این قسمت میتوان لیست تمام حساب های تفصیل را مشاهده کنید. همچنین می توانید برای حساب هایی که توسط کاربر تعریف شده از تفصیل های شناور استفاده کنید، در واقع می توان از یک تفصیل در معین های مختلف استفاده کرد.

دقت داشته باشید تفصیل حساب های سیستمی را نمیتواند حذف و یا ویرایش کرد.

حساب های تفصیل در تمام موسسه و کلیه شعب مشترک می باشد.